Chọn ngôn ngữ của bạn

Trang chủ arrow-right ... Sales Tools arrow-right Phần mềm quản lý đối tác

Phần mềm quản lý đối tác

1

Magentrix
Free Trial Subscription

Magentrix PRM là nền tảng tương tác và quản lý đối tác cung cấp nhiều tính năng để giới thiệu, thu hút và quản lý đối tác cũng như nền tảng thành công của khách hàng để cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Là một PaaS, nó cung cấp sự linh hoạt để m…

Your vote has been counted.

Do you have experience using this software?