57372 ứng dụng 688720 thích

Ứng dụng và phần mềm tốt nhất

  • SpiderOak

    SpiderOak cung cấp một công cụ sao lưu, lưu trữ, truy cập, chia sẻ và đồng bộ hóa trực tuyến dễ dàng, an toàn và hợp nhất cho Windows, Mac OS X và Linux (Ubuntu, Debian & Fedora). SpiderOak cung cấp một cách tiếp cận khác nhau để sao lưu, đồng b…

    Thương mại Xfce iPad iPhone Android Web Linux Windows Mac

    SpiderOak icon