57372 ứng dụng 688720 thích

Ứng dụng và phần mềm tốt nhất

  • Nextcloud

    Bạn nên có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp bạn đạt được điều đó: một ngôi nhà an toàn cho tất cả dữ liệu của bạn. An toàn, dưới sự kiểm soát của bạn và được phát triển một cách cởi mở, minh bạch và đáng tin cậy. Chúng tôi là Nex…

    Mã nguồn mở Miễn phí Cloudron Self-Hosted iPad Android Tablet iPhone Android Web Linux Windows Mac

    Nextcloud icon