57372 ứng dụng 688720 thích

Ứng dụng và phần mềm tốt nhất

 • Nextcloud

  Bạn nên có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của bạn. Chúng tôi giúp bạn đạt được điều đó: một ngôi nhà an toàn cho tất cả dữ liệu của bạn. An toàn, dưới sự kiểm soát của bạn và được phát triển một cách cởi mở, minh bạch và đáng tin cậy. Chúng tôi là Nex…

  Mã nguồn mở Miễn phí Cloudron Self-Hosted iPad Android Tablet iPhone Android Web Linux Windows Mac

  Nextcloud icon
 • XWiki

  XWiki là một nền tảng hợp tác mã nguồn mở mạnh mẽ cho phép các công ty thuộc mọi quy mô tiết kiệm thời gian và tiền bạc đồng thời tăng cường hợp tác ở cả cấp độ nhóm và tổ chức. Tập trung vào giao tiếp và cộng tác hiệu quả, XWiki xác định lại giá tr…

  Mã nguồn mở Miễn phí Self-Hosted Web Linux Windows Mac

  XWiki icon